Младежко сдружение Зеленика

Мисия на неправителствената организация

Подпомагане решаването на проблеми, свързани с младите хора и тяхната социална интеграция, както и с провеждане на младежка политика в областта на образованието, заетостта, кариерното развитие, здравеопазването, опазването на общочовешките, гражданските, социалните и културните права, борбата срещу дискриминацията, евроинтеграцията, научните изследвания, информационните технологии, иновациите, екологията, спорта, културата и изкуството и др

Цели на организацията

1. подпомагане на личностната реализация на младите в условията на европейската интеграция;  
2. подпомагане интеграцията и социализацията на младите хора в неравностойно социално положение;  
3. стимулиране включването и активното участие на младежите в обществения живот;  
4. изграждане на трайни връзки между младите хора, образователната сфера и бизнес сектора;  
5. насърчаване реализацията на иновативни и предприемчиви идеи;  
6. утвърждаване на принципите на гражданското общество

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info